Privacy Policy Group Vanhie

=> bekijk hieronder de Data protection notice

 1. Uw persoonlijke data – wat houdt dit in?
  Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.  

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).  

 1. Wie is verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie?  
  Deze website behoort tot en wordt beheerd door Group Vanhie. Wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.  
  Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die u verstrekt.  

Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig houden en de door u verstrekte informatie gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.   

 1. Welke informatie verzamelen wij?  
  Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen:  

Uw naam 

E-mailadres 

Bedrijf

Telefoonnummer 

 

U mag echter onze website ook anoniem bezoeken.  
Wij verzamelen tevens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies (zie onderstaande paragraaf 9).   

 1. Hoe gebruiken wij uw informatie?  
  De informatie die u verstrekt kan op verschillende manier gebruikt worden:  

Teneinde waarvoor u de informatie ter beschikking stelde 

Teneinde u te kunnen antwoorden op uw vragen 

Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel 

Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren.

 

 1. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers?  
  Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te bewerkstelligen. 
  Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor een bepaald aantal personen, die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen, en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden. Wanneer u uw persoonlijke informatie raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die u verschaft, wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer), en vervolgens in onze databank versleuteld zodat het enkel kan geraadpleegd worden zoals hierboven beschreven staat.  
 1. Met wie delen wij uw informatie?
  Wij verkopen, verhandelen, of geven uw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij u een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven. Onze onderneming valt niet onder de term “externe partijen”. Deze omvat ook niet de website-hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen. Wij behouden ook het recht uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.  
 1. Wanneer kunnen wij u in de toekomst contacteren?  
  Wij zouden u graag informatie bezorgen over onze eigen producten en diensten, en ook deze van geselecteerde derde partijen. Wij behouden het recht dit te mogen doen via post, telefoon, e-mail of SMS, tenzij u ons op de hoogte gebracht heeft dat u op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.  

Bij akkoord van deze privacy police, bevestigt u, dat u toestemt dat wij derde partijen toestaan u te contacteren via e-mail, telefoon, post of SMS. 
Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor directe marketing, neemt u dan contact op met onze diensten via info@groupvanhie.com  

 1. Hoe lang houden wij uw informatie bij?  
  Wij beschikken over een systeem van bewaringsperiodes om te verzekeren dat uw informatie alleen bewaard wordt terwijl het nodig is voor relevante doeleinden of om tegemoet te komen aan wettelijke voorwaarden. Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op een veilige manier uit onze systemen verwijderd wordt. Specifiek gezien behouden wij gegevens zolang deze gangbaar blijven; tot 6 jaar na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.  
 1. Cookies
  Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bezorgen wanneer u onze website raadpleegt, en laat het ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kunt u onze Cookies Policy raadplegen.  
 2. Hoe heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze updaten? 
  U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten. Indien u een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op uw persoon, gelieve te e-mailen naar info@groupvanhie.com of schrijf ons aan op het volgend adres: Brugsesteenweg 71, 8433 Mannekensvere. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een kleine administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan u bezorgd kan worden.  

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen.   

 1. Verdere verwerking
  Indien wij uw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden wensen te gebruiken, die niet beschreven staan in deze gegevensbeschermingsaankondiging, dan zullen wij u een nieuwe aankondiging bezorgen waarin een toelichting staat over het nieuwe gebruik van uw gegevens, alvorens de verwerking en bepalen van de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden van deze nieuwe doeleinden. Wanneer nodig zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking van uw gegevens.  
 2. Heeft dit privacybeleid ook betrekking op gelinkte websites? 
  Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.  
 3. Hoe houden we dit privacybeleid up-to-date?
  Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina.   
 4. Wie kunt u contacteren indien u vragen heeft over dit privacybeleid?  

Gelieve onze diensten te contacteren indien u vragen heeft over ons privacybeleid of over de informatie die wij over u bezitten.  
Per e-mail: info@groupvanhie.com of schrijf ons aan op volgend adres: Brugsesteenweg 71, 8433 Mannekensvere.   

 

Alle vennootschappen, deel uitmakende van Group Vanhie

Brugsesteenweg 71 – 8433 Mannekensvere – Tel +32 (0) 499/69.45.69 – info@groupvanhie.com

DATA PROTECTION NOTICE

Inleiding :

Group Vanhie en/of één van zijn participerende vennootschappen, met als maatschappelijke zetel, gelegen te Mannekensvere, Brugsesteenweg 71, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen, hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.  In het bijzonder willen wij de gegevens van onder andere onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice, informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.  Lees dit document aandachtig gezien dit van essentieel belang is en deze informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toepassingsgebied :

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verantwoordelijkheden:

Group Vanhie en/of één van zijn participerende vennootschappen, met als maatschappelijke zetel, gelegen te Mannekensvere, Brugsesteenweg 71, zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming “GDPR” vanaf haar inwerkingtreding.

Uw persoonlijke gegevens:

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze ondernemingen, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits –en contactgevens (naam, aanspreektitel, adres, email adres, telefoon en gsm nummers).  Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30 bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals EID gegevens, Limosanummer, enz…).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.  Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond :

Klantengegevens:

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits –en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.  De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotonele of commerciële informatie.  De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen  (zoals bijvoorbeeld de 30 bis aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Leveranciers en onderaannemers :

Wij verzamelen en verwerken de identiteits –en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.  De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannmers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.  De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30 bis aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de EID gegevens of het Limosanummer verwerkt.  Voor direct marketingactiviteiten per email (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Andere gegevens :

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen,  enz.  De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.  De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Duur van de verwerking :

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Rechten :

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage:

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 • Recht op rectificatie:

U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 • Recht op gegevenswissing of beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de algemene verordening gegevensbescherming.  Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor he tuitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.  U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor verwerking.

 • Recht van bezwaar:

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven.  Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken.  Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 • Automatische beslissingen en profilering:

Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot het bestuur.  De contactpersoon hiervoor is de Hr. Vanhie Alexander

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.  Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel          02/274.48.00

Fax         02/274.48.35

Email     commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden :

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30 bis aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie enz.)

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden.  Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting.  Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.  U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen :

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Group Vanhie en/of één van zijn participerende vennootschappen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden:

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Nog vragen ?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de hr. Vanhie Alexander, hetzij per post naar de Brugsesteenweg 71 te 8433 Mannekensvere of per email aan info@groupvanhie.com